En studie av arbetsmiljön vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljöfarligt avfall

I projektet har arbetsmiljön vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljöfarligt avfall studerats. Arbetsmiljön vid deponigasanläggingar har studerats. I fläktstationer och panncentraler finns varnare som larmar vid höga metanhalter. Exponering för höga deponigashalter finns ej uppe på upplaget eftersom gasen snabbt späds ut i luften. Däremot finns risk för gasansamling i slutna utrymmen som gasbrunnar och lakvattenbrunnar. Höga metanhalter och låga syrehalter uppmättes vid flera tillfällen i en lakvattenbrunn under pågående försök med bioceller. I rapporten föreslås åtgärder för att öka den personliga säkerheten vid allt arbete i slutna utrymmen samt vid arbete på cellförsöksområden. Vid maskinell och manuell sortering av avfall kan organiskt damm, innehållande mikroorganismer och deras nedbrytningsprodukter (t ex endostoxiner), bildas i hälsofarliga mängder. De högsta dammhalterna mättes vid tippning av avfall i mottagningsbunkern eller lossningsplattan. Vid två sorteringsanläggningar uppmättes endotoxinhalter som överskred de rekommenderade riktvärdena för endotoxiner. För säker hantering av miljöfarligt avfall betonas vikten av välfungerande rutiner för kontroll av inkommande avfall. Det är viktigt att företag utarbetar hanteringsföreskrifter för speciellt riskfyllda arbeten. Underlag för framtagning av dessa föreskrifter finns i rapporten. I projektet sammanställdes och bearbetades de arbetsolyckor och arbetsskador som inträffat vid avfallsupplag och som finns registrerade i ISA. En ökning av arbetsskadefrekvensen för hela branschen har observerats de senaste åren (1986-1990). Stukning och vrickning är vanligt förekommade skadetyper bland de anmälda olycksfallen. Belastningsrelaterade sjukdomar dominerade bland de registrerade arbetssjukdomarna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev