En integrerad strategi för kalk- och askspridning i avrinningsområden. Vattenkemiska effekter av markbehandlingar

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en strategi som både motverkar försurning och påskyndar återhämtningen av mark och vatten. Detta kan uppnås genom att utnyttja fördelarna av en kombinerad skogsmarks- och våtmarksbehandling med kalk och aska. Resultaten från de vattenkemiska analyserna visar att spridning av kalk och vedaska på utströmningsområden snabbt ger effekter i avrinnande vatten, även vid de relativt låga doser och den kornstorleksfördelning som idag används vid konventionell skogsmarkbehandling. Förändringarnas storlek är till större del beroende av dosen på utströmningsområdet än dosen på hela avrinningsområdet. Trots den tydliga behandlingseffekten med bland annat ökade transporter av Ca från området utgör uttransporterade mängden av Ca endast en mindre del av den tillförda mängden. Områden som endast behandlats på fastmark har under de första två åren endast uppvisat små eller inga behandlingeffekter. Modellberäkningarna för fastmarksbehandling indikerar att det är möjligt att minska utlakningen av oorganiskt aluminium från mineraljorden. Den naturliga tillfriskningen av mineraljorden är sannolikt otillräcklig. Detta gäller både hastighet och grad av återhämtning för att undvika fortsatta försurningsskador i ett generationsperspektiv. Åtgärdernas nytta är svår att beräkna i pengar, men består i första hand av bevarad eller återskapad biologisk mångfald. Kostnaden får då vägas mot behovet att uppnå de generationsmål för miljökvalitet som regeringen föreslagit. De utförda mätningarna av miljöeffekter i vattenmiljö visar att i det korta perspektivet har projektet lyckats med att motverka försurningseffekter i avrinnande vatten. Hur projektet lyckas i det längre perspektivet, med målet att påskynda återhämtningen av mark och vatten, får pågående och kommande studier visa

Prenumerera på våra nyhetsbrev