En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på skog och jordbruksgrödor i Sverige baserat på ozonflux

IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs Universitet och SMHI har beräknat att om man lyckades eliminera bildningen av luftföroreningen ozon nära marken skulle produktionen i skogs- och jordbruk i Sverige öka motsvarande ett årligt ekonomiskt värde på 1470 MSEK, fördelat på 940 MSEK för skog och 530 MSEK för jordbruk. Dessa värden är högre jämfört med tidigare studier, beroende på att beräkningarna nu grundar sig på hur mycket ozon som tas upp av växterna, istället för som tidigare på halterna i luften.

Prenumerera på våra nyhetsbrev