Emissioner till luft av PCB och klorerade bensener vid förbränning av avfall.

En provtagnings- och analysmetod för bestämning av PCB och klorerade bensener i förbränningsgaser har utvecklats. Emissioner av PCB har studerats vid 16 större anläggningar för förbränning av främst hushållsavfall. Vid 5 av dessa har dessutom emissionen av hexaklorbensen och andra klorerade bensener studerats. På basis av resultaten kan den årliga emissionen av PCB till luft från förbränningsanläggningar uppskattas till ca 100 kg, av hexaklorbensen till ca 25 kg.

Prenumerera på våra nyhetsbrev