Effektstyrd fraktionering och identifiering av nitrifikationshämmande ämnen i avloppsvatten

Restriktioner i utsläpp av kväve vid rening av kommunalt avloppsvatten har lett till en utbyggnad av reningsverk för att reducera kväveutsläppen. Metodiken bygger på mikrobiella processer som ibland störs av ämnen som förekommer i avloppsvattnet. Denna rapport beskriver en metodik att spåra och identifiera ämnen som hämmar kvävereduktionen. Vattenprov innehållande hämmande ämnen fraktioneras och i fraktionerna spåras dessa ämnen med test av hämning av nitritoxidation med en renkultur av Nitrobacter. Ämnen i toxiska fraktioner identifieras. Med denna metodik har några omättade fettsyror och två monoterpener påvisats svara för huvuddelen av den hämmande effekten i ett avloppsvatten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev