Effektrelaterade utsläppskriterier, kartläggning och bedömning av miljöeffekter orsakade av emissioner från SSAB's handelsstålverk i Oxelösund.

Föreliggande rapport utgör en sammanställning av de undersökningar som utförts i omgivningarna runt industrianläggningarna i Oxelösund. Som studieobjekt har valts SSAB's handelsstålverk, som är den största enskilda utsläppskällan i området. Målsättningen med projektet har varit att ta fram ett vetenskapligt sett så fullgott underlag som möjligt rörande konsekvenserna för den yttre miljön av de utsläpp till luft och vatten som för närvarande sker från handelsstålverket. I projektet har konsekvensanalysen förts så långt att man försökt koppla samman konstaterade eller förväntade effekter med enskilda föroreningskomponenter. Man har därigenom nått fram till sk effektrelaterade utsläppskriterier, varvid utsläppsnivån från en enskild delprocess ska kunna bedömas med ledning av vilka effekter i miljön det förorenade ämnet eller ämnena från delprocessen åstadkommer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev