Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser (Etapp 2)

Vid husbyggnation har byggtiderna blivit kortare och det byggs idag betydligt torrare och mer inkapslat. I projektets etapp 1 konstaterades att dammhalterna ofta var höga och få åtgärder vidtagna för att minska dammhalterna. Syftet med etapp 2 var att identifiera och utvärdera befintliga åtgärder.För de flesta arbetsmoment finns åtgärder som kan minska exponeringen. Åtgärderna är ofta inte tillräckliga för att klara gällande gränsvärden men minskar exponering och spridning av damm. Eftersom åtgärderna minskar exponeringen så bör de användas. Andningsskydd med P3-filter behövs som komplement vid de flesta arbetsmoment som studerats. När dammande arbete utförs ska endast den som utför arbetet vara i lokalen.På byggarbetsplatser kan dammhalten vara så höga att även de som inte utför dammande arbetsmo-ment exponeras över gällande gränsvärden. Med ökad användning av utsug minskar även bakgrundshalterna. Används dammsugare för städning efter avslutat dammande arbete kan spridningen av damm hållas på en acceptabel nivå. Bakgrundshalterna kan minskas ytterligare om allmänventilationen är i drift i större omfattning. Ett alternativ till allmänventilation är luftrenare. Det sker en utveckling av verktyg anpassade för integrerade utsug. Förhoppningen är att det på sikt kommer verktyg som med marginal klarar gällande gränsvärden. Det är viktigt att värdera hur effektiva dessa nya verktyg är.När större manskiner används vid rivning finns idag inga effektiva åtgärder. För dessa arbeten gäller inplastning och undertryck så att damm inte sprids till omgivande arbetsplatser alternativt att arbetet sker när inga andra vistas i lokalerna. Under och efter rivning kan dammhalterna reduceras genom sprayning med en liten mängd vatten. Med försiktig sprayning kan vattenskador undvikas.De verktyg som används behöver vara försedda med integrerade utsug. Detta i kombination med in-kapsling av arbeten där åtgärder saknas och städning med dammsugare efter varje dammande moment minskar dammhalterna i arbetsmiljön. Andningsskydd behövs dock vid flera dammande arbetsmoment.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen