Effekter för jordbruket vid ändrad reglering av Mälaren

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Tyréns AB utvecklat metodik för att kartlägga effekterna av höjt vattenstånd på våren på lantbrukarnas möjligheter att bedriva ett normalt vårbruk på strandnära åkrar. I uppdraget ingick tillämpning av metodiken med avseende på kartläggning av strandlinjen vid högvattennivå samt kartläggning av jordbruksarealer i Mälarens närområde som påverkas av hög markfuktighet vid högvattennivå. Detta har genomförts med hjälp av intervjuer av markägare och lantbrukare samt satellitbildsanalyser. Eventuella effekter av en ändrad reglering är senareläggning av vårbruket eller en nödvändig uppdelning av åkerfälten i mindre delar, varav vissa delar brukas senare eller inte alls. En sådan delning kan medföra både logistiska problem samt inkomstbortfall. Intervjuer med lantbrukare visar att omfattningen av problemen varierar beroende på de lokala förutsättningarna. De lokala variationerna är spridda över hela Mälarens närområde och är beroende av jordart såväl som terrängförhållanden. Lantbrukarna är positiva till en sänkning av maxinivån men förhåller sig frågande till en höjning av lägstanivån. Det finns en oro bland lantbrukarna att det sistnämnda ska resultera i senareläggning av vårbruket samt ökande växtnäringsläckage. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om hur situationen kommer att förändras för lantbrukarna då det ännu inte finns några fastställda vattennivåer för Mälarens framtida reglering. Två satellitbilder, en för östra och en för västra delen av Mälaren, har använts för att utföra en strandlinje- och markfuktighetskartering vid högvatten. Strandlinjekartan från de två satellitbilderna finns därmed tillgänglig för jämförelse med strandlinjen vid normalnivå, eller från existerande kartmaterial. Det bör dock noteras att skillnaderna, d.v.s översvämmade ytor vid högvattennivå, troligen kommer att vara små. Detta på grund av att de ytor som översvämmas framförallt är en smal zon närmast strandlinjen, bevuxen med högt gräs, vass och buskar. Vegetationen döljer helt eller delvis det stående vattnet och gör att området inte, eller till mycket liten del, klassas som vattentäckt yta i satellitbilderna. Endast för små områden, oftast intill diken som ledde förbi denna zon och upp i jordbruksmarken blir också jordbruksmark faktiskt översvämmad. Dock visar fuktighetsklassningen att markfuktigheten ökar över relativt stora arealer, med problem för lantbrukarna som följd...............

Prenumerera på våra nyhetsbrev