Effekter av vattenlösliga oljekolväten på Skrubba, Platichtys Flesus, efter kronisk exponering.

Skrubba, Platichtys flesus, exponerades 3-6 månader för låga halter (30-50 ppt) vattenlösliga oljekolväten i bräckvatten (7 promille). Efter 2 och 6 månaders exponering uttogs prover för bedömning av hematologiska parametrar, jonbalans, lever- och gälmorfologi. Statisktiskt signifikant nedsatt plasmakloridkoncentration konstaterades vid båda provtagningstillfällena. Likaså erhölls en signifikant nedsatt andel cirkulerande lymfocyter. Efter 6 månaders exponering erhölls även en accelererad gonadmognad hos de exponerade djuren i förhållande till kontrolldjuren. I den levermorfologiska studien påvisades strukturella förändringar hos levercellerna i form av en ökad vakuolisering samt intracellulära strukturer av lysosomatisk karaktär. Extracellulärt konstaterades ansamlingar av makrofager.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen