Effekter av trafik på fågelfaunan intill väg E6 i Bohuslän

Undersökningen utfördes längs motorvägen E6, mellan Stenungsund och Ljungskile. Den pågick 1988 - 1994, vilket innebar fyra år före och tre år efter vägens färdigställande och öppnande för allmän trafik. Målsättningen var att med användning av svartvit flugsnappare och talgoxe som biologiska indikatorarter karaktärisera effekter av vägtrafik på fågelfaunan i vägars närhet. Häckningsförlopp, häckningsresultat och ungarnas utveckling och blybelastning hos holkhäckande populationer av fåglarna studerades. Fågelholkarna var placerade längs linjer på olika avstånd från vägsträckningen. Häckningsresultaten och fågelungarnas utveckling begränsades sannolikt av att 'bakgrundsmiljön' i undersökningsområdet inte var optimal. Bl a var försurningen i delar av området påtaglig och kan ha påverkat ungarnas blodvärden negativt. Samband mellan vägtrafik och de variationer som konstaterades beträffande fåglarnas val av boplats, andel avbrutna häckningar, kullstorlekar, kläckningsfrekvenser, och boungars överlevnad, viktutveckling, Hb och blybelastning, kunde emellertid inte påvisas. Trafiken på E6, vid aktuell intensitet, bedöms därför inte påverka svartvit flugsnapparens eller talgoxens häckningsbetingelser i vägens närhet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev