Effekter av torvtäkt på bäckekosystem i södra Sverige

Under perioden 1982 till 1989 studerades effekter av torvtäkt (avvattningsfasen) på nedströms liggande bäckar vid Miltramossen i Kronobergs län. Det ökade bidraget av näringsämnen från täkten gav mätbara, men måttliga, effekter på både påväxtalger och bottenfauna nedströms Miltramossens utlopp i recipientbäcken. Ökade halter av fosfor nedströms täkten gav en algflora med fler arter, som indikerar näringsrika förhållanden, jämfört med uppströms. Bottenfaunan nedströms täkten hade högre biomassa och individantal än uppströmslokaler, men episoder med hög transport och sedimentation av mineralpartiklar minskade bottenfaunan kraftigt nedströms Miltramossen. Effekter på bottenfauna av suspenderade torvpartiklar undersöktes i ett bassängförsök. Hög halt av partiklar i vattnet minskade tillväxten av filtrerande knottlarver. Sedimenterande torvpartiklar i bassängerna reducerade utvecklingen av framför allt sländlarver. Studier av metaller i vatten och sediment, nedströms Miltramossen, visade ingen förhöjning av halterna på grund av täktverksamheten. Kvicksilver i avrinningen undersöktes nedströms flera täkter i Sverige och med resultaten kunde inte förhöjda halter påvisas jämfört med avrinningen från ostörd myrmark. I södra Sverige finns det indikationer på att den biologiska tillgängliga delen av kvicksilver (metylkvicksilver) från dikad torvmark är större än från odikad torvmark.

Prenumerera på våra nyhetsbrev