Effekter av polybromerade difenyletrar på sötvattenlevande evertebrater

Polybromerade difenyletrar (PBDE) är en typ av persistenta, lipofila substanser som bl a ingår i flamskyddsmedel, jordbrukskemikalier och bensintillsatser. Stora mängder av dessa ämnen kommer så småningom ut i naturen men omfattningen och effekter är ännu föga kända. PBDE är huvudbeståndsdel i den tekniska blandningen Bromkal 70. För att testa kroniska effekter av PBDE på sötvattensevertebrater användes statiska vattensystem bestående av kärl med sediment som kontaminerats med Bromkal 70. I systemen hölls i olika försök individer av arterna Asellus aquaticus (gråsugga) och Gammarus pulex (märlkräfta). Studerade parametrar var överlevnad, reproduktionsframgång och subletala effekter. Dessutom undersöktes eventuella synergistiska effekter på kvicksilverupptag hos Chironomus riparius (fjädermygglarv). Försöken där reproduktion samt överlevnad av adulta och juvenila märlkräftor studerades (koncentration Bromkal 70: 10, 150, 500 och 1000 ppm våtvikt) visade inte på några statistiska skillnader mellan de olika exponeringarna. Stora svårigheter att tolka resultaten förelåg dock p g a flera metodiska problem samt stor dödlighet i kontrollen. I försöket där sedimentet kontaminerats både med Bromkal 70 (0,01, 1 och 100 ppm våtvikt) och radioaktivt kvicksilver framkom att storleken på upptaget av kvicksilver hos Chironomus var beroende av halten Bromkal 70 i sedimentet samt exponeringstiden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev