Effekter av luftföroreningar från vägtrafik på närliggande skog. Flygbildsbedömning av kronutglesning på gran.

Den 21 september 1989 flygfotograferades den gamla och den nya sträckningen av E6 mellan Stora Höga och Ljungskile i mellersta Bohuslän. Syftet var att med hjälp av infraröda flygbilderna bedöma kronutglesningen på äldre gran (Picea abies) upp till 100 meter från vägen och därefter jämföra kronutglesningsnivån vid den gamla vägsträckningen med nivån längs den nya, där ännu ingen trafik förekommit. Vägarna i det aktuella området ligger sex kilometer ifrån varandra. Flygbildstolkningen kalibrerades mot Riksskogstaxeringens bedömning i fält och avstämdes fortlöpande med fältdata för att undvika förskjutning av tolkningen. Hälften av den äldre granskogen längs de nio kilometer långa vägsträckningarna skadebedömdes, dvs 2 700 träd. Slutsatser: Andelen träd med utglesad krona var öster om den nuvarande sträckningen 55 %, och på den västra sidan 47 %. Öster om den nya sträckningen var andelen 45 % och väster om samma sträckning 42 %. Det finns alltså en liten men tydlig skillnad mellan den äldre granskogen i vindriktningen från nuvarande E6 och övrig äldre granskog. Detta indikerar att de lokala trafikutsläppen orsakar en höjning av en redan hög kronutglesningsnivå.

Prenumerera på våra nyhetsbrev