Effekter av luftburet stoft från Rönnskärsverken på ägg- och larvutvecklingen hos den vanliga grodan och strömmingen.

Luftburna föroreningar kommer efter deposition att till viss del tillföras vattenmiljön. Det är därför angeläget att undersöka om och i vilken utsträckning atmosfäriskt nedfall i realistiska koncentrationer kan störa viktiga livsfunktioner hos akvatiska organismer. Vid laboratorieförsök med en blandning av till atmosfärenemitterat stoft från viktigare emissionskällor vid Rönnskärsverken under 1977-78, har effekter i form av störningar på ägg- och larvutvecklingen hos strömming och den vanliga grodan påvisats.

Prenumerera på våra nyhetsbrev