Effekter av kronisk oljeförorening i kustområdet utanför Nynäshamn.

Målsättningen var att uppskatta hur stort område och vilka delar av ekosystemet som var påverkat av utsläppen ifrån raffinaderiet i Nynäshamn. För att uppnå detta analyserades halterna av petroliumkolväten i sediment, blåmusslor, östersjömusslor och skrubbskädda, vidare insamlades prover för analys av ekosystemen i tångzonen och på de djupare mjukbottnarna. För att kunna jämföra med en av SNV tidigare gjord undersökning analyserades fisk, musslor, tång och sediment på tungmetaller. Resultaten visade att halterna av petroleumkolväten var förhöjda inom stora delar av det undersökta området. Mjukbottnarnas fauna var utarmad på samtliga lokaler där sedimentet hade förhöjda halter av petroleumkolväten. På de lokaler där tångzonens fauna undersöktes kunde ej några tydliga effekter påvisas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev