Effekter av kopparsulfid på nedbrytningsprocesser i skogsmark.

Inverkan av kopparföroreningar på nedbrytningsprocesser i skogsmark har studerats kring Aitikgruvan. Trots att mycket höga kopparhalter förekommer, har ingen negativ effekt på markrespirationen, fosfatas- eller ureasaktiviteten kunnat påvisas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev