EDTAs öde i miljön: interaktion med partikulärt material och sedimenten

Denna undersökning beskriver betydelsen av partikel-bunden transport av komplexbildarna EDTA i vattenmiljön. EDTA-halten i partiklar i vattenmassan, i sedimenterande material och i sediment har analyserats. Utifrån dessa data har en enkel massbalans gjorts för EDTA i Edeboviken. Sedimentens och den fotokemiska nedbrytningen betydelse som EDTA-fällor belyses. Vidare redovisas resultaten från en omfattande kartläggning av EDTAs-förekomst och ursprung i Vättern. En enkel budget och prognos för EDTA-omsättningen i sjön redovisas också.

Prenumerera på våra nyhetsbrev