Diffusa partikelemissioner från Vargön Alloys

De partikelhalter som förekommer i utomhusluften i tätorter idag är i många fall skadliga, i synnerhet för känsliga personer, och kan orsaka bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägsproblem. I denna rapport presenteras resultaten från en studie genomförd i samarbete med Vargön Alloys, där diffusa partikelkällor från deras anläggning studerats.

Sammanfattning

Idag föreligger det ofta krav på industrier att rapportera sina totala partikelutsläpp och vidta åtgärder för att minska dessa utsläpp. Detta kan dock vara komplicerat, eftersom kunskapen om emissioner från diffusa källor såsom barlagda ytor, materialupplag, stenkrossar och uppvirvling av damm från arbetsmaskiner är mycket bristfällig.

I denna rapport presenteras resultaten från en studie genomförd i samarbete med Vargön Alloys, där diffusa partikelkällor från deras anläggning studerats. Denna studie delades in i två faser. Under fas ett identifierades potentiella diffusa partikelkällor, och emissionsfaktorer togs fram genom mätningar och beräkningar. Eftersom yttre parametrar, såsom fordonshastighet, materialtyp och materialfuktighet, kan påverka intensiteten av partikelemissionerna genomfördes en rad olika tester. I fas två av denna studie utvecklades en emissionsmodell för att kunna kvantifiera de diffusa emissionerna från Vargön Alloys anläggning. Emissionsmodellen utvecklades med hjälp av de framtagna emissionsfaktorerna från fas ett, aktivitetsdata samt meteorologiska parametrar. Spridningen av de kvantifierade emissionerna i närområdet beräknades, och en analys över vilka källor som bidrog mest till partikelhaltbidraget genomfördes.

Krossning, transporter och lastning/lossning av material bedöms vara några av de aktiviteter som orsakar mest damning. Utöver dessa källor anses de tidigare beräknade diffusa partikelemissionerna från ugnarna, via lanterniner på taken i samband med tömning och utgjutning, stå för ett viktigt bidrag. Resultaten från denna studie visade på vikten av att förstå vilka aktiviteter som orsakar damning och hur yttre parametrar påverkar intensiteten av dessa emissioner. Bevattning som åtgärd visade sig till exempel vara mycket effektivt både avseende krossning och transporter.

Denna studie har väckt nya intressanta frågeställningar där vidare analyser kan vara av intresse. Till exempel visade studien på ett behov att ta fram en förenklad metod för att kartlägga aktiviteter. Eftersom markytans beskaffenhet var viktig för damning orsakad av transporter skulle vinterförhållandens påverkan på damning vara mycket intressant att studera. Därtill, baserat på data som samlats in under denna studie, skulle även upptorkningshastigheter av olika markytor efter nederbörd samt effekten av höga vindhastigheter på emissioner och spridning kunna vara av betydelse att studera vidare.

Prenumerera på våra nyhetsbrev