Depositionsuppskattningens inverkan på överskridandet av kritisk belastning

Projektet har avsett att studera betydelsen av den metodik som används för att beräkna överskridandet av kritisk belastning. Osäkerheter i ingångsdata och beräkningsmetod påverkar graden av överskridande och därmed åtgärdsbehovet för att skydda ekosystemen mot effekter av luftföroreningar. Jämförelser har gjorts av det storskaliga sättet att beräkna överskridande av kritisk belastning, som använts för att utarbeta åtgärdsstrategier på europeisk skala, och ett alternativt sätt att studera överskridandet i mindre områden var för sig och därur beräkna överskridande och åtgärdsbehov på den stora skalan. Det storskaliga beräkningssättet tar hänsyn till den lokala variationen i kritisk belastning men inte till den lokala variationen i deposition. Beräkningarna på finare skala tar även hänsyn till depositionens variation till följd av föroreningsgradienter och skillnad i markanvändning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev