Deposition och avrinning av tungmetaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet nära Rönnskärsverken under året 1999/2000

Depositionen av svavel i äldre granskog vid Holmsvattnet minskade kraftigt mellan perioden 1986 till 1989 och mätåret 1999/00. En viss minskning av kvävedepositionen, framför allt ammoniumkväve, har noterats under hela perioden 1986 till 2000. Depositionen av arsenik samt jämförbara tungmetaller på öppet fält och i granskog mellan de olika perioderna visar på en kraftig minskning (50-83 %) mellan 1986-1989 och 1999/00 för arsenik, kadmium, koppar, bly och zink. Depositionen av tungmetaller uppvisar inga tydliga trender under 1990-talet. Arsenik i nederbörd och krondropp har minskat tydligt efter 1995. Den stora minskningen av metaller som är relaterade till utsläpp från Rönnskärsverken skedde i skarven mellan 1980 och 1990-talen. Under de senaste året i undersökningen, 1999/00 har halterna av arsenik, kadmium, krom, nickel och zink i nederbörd varit på samma nivå som bakgrundsstationer i mellersta och norra Sverige.Endast koppar och bly uppvisade tydligt högre halter. Utlakningen, och halterna, av kadmium, koppar, bly och zink har minskat kraftigt (22-59 %) till 1999/00, jämfört med perioden 1986 till 1989. Huvuddelen av minskningen skedde i skarven mellan de olika undersökningsperioderna. Utlakningen och halter av arsenik var högre under år 2000, liksom perioden 1991 till 1999, jämfört med perioden 1986 till 1989. Ökningen, trots en minskad deposition under senare år, kan inte säkert förklaras, men bytet av analysmetod mellan perioderna kan inte helet uteslutas som en påverkande faktor. Trots att halterna av tungmetaller minskat i bäckvattnet under 1990-talet var urlakningen av arsenik, kadmium, och bly något högre än de sannolika bakgrundsvärdena i kustnära områden i norra Sverige

Prenumerera på våra nyhetsbrev