Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet 1986/97-2011/12

IVL Svenska Miljöinstitutet AB har sedan 1991 utfört kontinuerliga undersökningar av deposition och avrinning av bland annat svavel, kväve samt metaller i ett granskogsområde vid Holmsvattnet, ca 17 km SSV om Rönnskärsverket. De allra första mätningarna utfördes under några år med start 1986. Syftet med mätningarna är att kvantifiera depositionen samt beskriva förändringar i det avrinnande vattnets kemi. Undersökningarna under 2011/12 presenteras kortfattat månadsvis i årsrapporten. I mitten av maj 2011 avverkades skogen i provytan, och krondropps- och markvattenmätningarna avslutades därigenom. I samband med detta, och andra oförutsedda händelser, blev det ett mätuppehåll även för mätningarna över öppet fält från mitten av maj till slutet av augusti. Detta medför att inget årsmedel finns för mätningarna för 2010/11. Under 2011/12 finns återigen kompletta mätningar över öppet fält och dessa redovisas i denna rapport. Krondroppsmätningarna kommer att återupptas så snart en lämplig yta hittats. Mätningarna av avrinningsvattnet har dock genomförts på normalt sätt utan uppehåll under mätperioden. Resultatredovisning och analys i denna rapport är på grund av avbrotten i mätningarna av betydligt mindre omfattning än tidigare års rapporter. För flertalet parametrar var depositionen under 2011/12 i nivå med eller något lägre jämfört med tidigare år mätningar, något som också visas i de enskilda månadsvisa mätningarna. Årsavrinningen (kg/ha) för samtliga metaller var under 2011/12 på en högre nivå jämfört med närmast föregående år. Detta kan förklaras av bland annat av relativt höga avrinningsflöden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev