Deposition och avrinning av metaller, svavel och kväve i närheten av Rönnskärsverken från 1986/87 - 2014/15

I denna rapport jämförs resultaten från mätningarna 2014/15 vid Holmsvattnet med tidigare mätningar i området samt med mätningar vid andra närliggande stationer inom Krondroppsnätet. Detta då mätningarna inför det hydrologiska året 2013/14 flyttades på grund av avverkning till en ny station i närheten av den tidigare mätstationen.

Sammanfattning

IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan mitten av 1980-talet utfört undersökningar av deposition och avrinning av bland annat svavel, kväve samt metaller i ett granskogsområde vid Holmsvattnet, cirka 15 km SSV om Rönnskärsverken. Inför det hydrologiska året 2013/14 flyttades mätningarna på grund av avverkning till en ny station i närheten av den tidigare mätstationen. I denna rapport jämförs resultaten från mätningarna 2014/15 vid Holmsvattnet med tidigare mätningar i området samt med mätningar vid andra närliggande stationer inom Krondroppsnätet. Syftet med mätningarna är att kvantifiera depositionen samt beskriva förändringar i det avrinnande vattnets kemi.

Sedan mitten av 1980-talet har både svaveldepositionen och depositionen av försurande ämnen, räknat som vätejoner, minskat signifikant både i krondroppet (till och med 2009/10) och i nederbörden över öppet fält (till och med 2012/13) vid Holmsvattnet. Depositionen av vätejoner i nederbörden över öppet fält har ofta varit högre vid Holmsvattnet jämfört vid med övriga närliggande inlandslokaler. Generellt har även svaveldepositionen i nederbörden varit högre vid Holmsvattnet jämfört med vid närbelägna stationer. Under de två närmast föregående åren tycktes dock skillnaderna ha minskat. Under 2014/15 var svaveldepositionen i nederbörden dock återigen något högre vid Holmsvattnet jämfört med vid övriga mätplatser.

Det vanliga mönstret, med högre avrinning under sommaren jämfört med under vintern, gällde inte för de hydrologiska åren 2013/14 och 2014/15. Speciellt låg var avrinningen under sommaren 2013, vilket troligtvis bidrog till de låga flödena av arsenik, barium, koppar och bly jämfört med de närmast tidigare åren. Under det senaste hydrologiska året, med betydligt högre nederbördsmängder, erhölls förhöjda halter i bäcken av alla metaller förutom barium. Detta gav i sin tur upphov till förhöjda till kraftigt förhöjda flöden av arsenik, koppar kadmium, bly och zink. De två sista årens mätningar utfördes på det nya avrinningsområdet och antyder att kopplingen mellan vattenflöde och urlakning av metaller kan vara mer uttalad där än på den tidigare mätplatsen. Vidare mätningar får utvisa om det är någon skillnad mellan de båda avrinningsområdena.

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Prenumerera på våra nyhetsbrev