Deposition av försurade ämnen i tätort

Tre års mätningar av koncentration och deposition av oorganiska komponenter i krondropp och nederbörd i centrala Göteborg presenteras. Provtagningen har skett månadsvis och resultaten från centrala tätorten jämförs med andra tätortsmätningar samt med mätningar från områden utanför tätorten. Syftet med mätningarna har varit att ta fram depositionsdata för att kunna studera sambandet mellan nederbördens kvalitet, grundvattnets sammansättning och korrosion i mark. Resultaten visar att nederbörd insamlad i centrala Göteborg är mindre sur än i områden utanför tätorten.Koncentrationen av baskatjoner, särskilt kalcium, är högre i nederbörd inne i tätorten. Skillnaden mellan nederbördens sammansättning och depositionens storlek i centrala Göteborg jämfört med mätpunkter utanför staden var för övriga analyserade komponenter inte avgörande.

Prenumerera på våra nyhetsbrev