Deponering av klororganiskt slam. Lakförsök på bioslam från reningsanläggning för blekeriavloppsvatten.

Vid rening av avloppsvatten från blekerier uppstår klorhaltigt fiber- och bioslam. Deponering av slammet sker idag på avfallsupplag tillsammans med aska och bark. Ringa kunskaper finns idag om utlakningen av klororganiska föreningar från slammet. Ett pilotförsök i labskala har utförts för att studera utlakningen av klororganiska föreningar från slam. Bioslammet innehöll från början 15 000 mg/kg AOX. Utläckaget var maximalt 3 mg AOX/l. Mindre än 1% av AOX utlakades under försöket som motsvarade 25 års nederbörd.

Prenumerera på våra nyhetsbrev