Depå 90. Resultat från simulerad samdeponering av hushållsavfall och aska i laboratorieskala. 'Sulfidfällningsförsök'.

Detta försök gjordes som ett led i arbetet att studera samdeponering av hushållssopor och aska. Genom laboratorieexperiment undersöktes om lakvatten från askor har negativ inverkan på mikroorganismernas aktivitet i lakvatten från hushållsdeponi. Det studerades också i vilken omfattning det bildas metallsulfider. Försöket har gått till enligt följande: tre sorters askor (flygaska, avsvavlingsprodukt och sopförbränningsaska) har lakats. Dessa lakvatten blandades sedan var för sig med lakvatten från en hushållsdeponi (som är i metanbildande fas), fettsyror som näring till mikroorganismerna, och bomull som adsorberande fas. Dessa lakvattensystem fick stå utan tillträde av syre under en längre tid. Prov togs dag 1, dag 15 och då försöket avslutades dag 60. Lakvattnen filtrerades med 0,40 um filter och ultrafilter med cut-off 1000 för att kunna studera storleksfördelningen av ämnena. Filtreringsfraktionerna analyserades på framför allt metaller men även pH, redoxpotential, konduktivitet, alkalinitet, klorid samt samlingsparametrar som COD, TOC och TIC. Resultat: Avsvavlingsprodukten och flygaskans lakvatten påverkade inte den mikrobiella aktiviteten negativt, redoxpotetialen minskade och metallsulfider bildades främst med järn, kadmium och koppar. Sopförbränningsaskans lakvatten verkade toxiskt på sulfatreducerande och metanbildande mikroorganismer vilket innebar att ingen metallsulfidbildning skedde. Ingen sorption till bomullen kan konstateras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev