Den slutna IR- ugnen.

I en testanläggning i pilotskala som ställts i ordning, har försök utförts med gelatinering av olika plastisoler. Syftet har varit att studera dels energi och materialflöden i en IR- baserad gelatineringsprocess dels möjligheterna att genom kylning kondensera förångade kolväten och avskilja bildad aerosol. Försökresultaten visar på betydelsen av att driva processen snabbt genom intensiv och precis energitillförsel. Såväl energiförbrukning som materialförluster kan därigenom halveras. Genom att kyla processgasen till 20-40 C och avskilja bildad aerosol i en demistor kan en tillräcklig gasrening erhållas för att möjliggöra en återförening till ugnsutrymmet. Hur långt denna slutning av processgasflödet kan drivas begränsas i den aktuella processen av hur tät utrustningen kan byggas och hur stora gasflöden som behöver evakueras för att upprätthålla ett undertryck i utrustningen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev