Databas för livscykelanalys - arbetsmiljö. Behov av arbetsskadestatistik i olika länder

Livscykelanalys (LCA) är en metod att beräkna miljöbelastningen under en produkts hela livscykel. En LCA kan ge underlag för val mellan olika varor och tjänster eller visa var i livscykeln miljöbelastningen är stor. Arbetsmiljö-LCA använder liknande metodik för att beräkna arbetsmiljöbelastningen. I projektet gjordes en marknadsundersökning som visade att LCA-användarnas viktigaste krav på en databas för arbetsmiljö-LCA är att den ska vara enkel att använda och innehålla data för många olika aktivi-teter. Måtten på arbetsmiljöbelastningen ska vara få, dvs antalet effektkategorier hållas lågt. Lämpligt arbetssätt för LCA-användaren är att först göra en 'vanlig' LCA för yttre miljö och därefter hänga på lämpliga aktiviteter ur databasen. Genom att utnyttja statistik för arbetsskador i de branscher där produkten tillverkats kan man upprätta en databas över arbetsmiljöbelastning för olika produkter. Databasen konstrueras med hjälp av arbetsskadestatistik och produktionsdata. För att konstruera en databas för arbetsmiljö-LCA krävs produktens massa, kilopris, i vilken bransch den tillverkats, branschens totala försäljning och antal arbetsskador i branschen. rbetsskadestatistikens omfattning och kvalitet varierar mellan länder. I Nederländerna och Grekland ges ingen ersättning vid arbetsskada, medan både arbetsgivare och arbetstagare ersätts i Finland. Den ekonomiska ersättningen påverkar hur stor underrapporteringen blir, dvs andel som avstår från att anmäla arbetsskada. Det som, förutom underrapporteringen, påverkar redovisade olyckstal mest är om vägtrafikolyckor ingår eller ej. Allvarligaste bristen är att vissa branscher samt egenföretagare saknas i många länders statistik. Dessa dataluckor finns i bl a råvaruutvinning och lantbruk - branscher som är viktiga i en LCA. Brister i produktionsstatistiken gör att man oftast bör allokera arbetsmiljöbelastningen efter produkternas försäljningsvärde, ej massa. Vidare visar rapporten ett sätt att värdera arbetsmiljöbelastningen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen