Dagvatten från Växjö tätort. Kvantiteter och kvaliteter samt olika belastningar på olika recipienter.

Föreliggande rapport har genomförts för att kvantifiera föroreningstransporterna med dagvatten från Växjö tätort till de olika recipienterna i kommunen, på månads- och årsbasis. Avbördningen av dagvatten och föroreningstransporter för kväve, fosfor, kemisk syreförbrukning, koppar, zink och bly, har bestämts för 52 olika delområden. Den totala årliga dagvattenvolymen som avrinner från Växjö tätort, till intilliggande recipienter uppgår till 2,94 miljoner m3. De största dagvattenvolymerna förekommer under sommar- och höstmånaderna. Det dagvatten som årligen avrinner från Växjö tätort till de 8 recipienterna innehåller stora kvantiteter föroreningar; 6.300 kg kväve, 330 kg fosfor, 205 ton kemisk syreförbrukning (COD), 107 kg koppar, 298 kg zink och 26 kg bly. Växjösjön är den recipient som mottar den största belastningen av alla recipienterna, Växjösjön är också den till ytan minsta av recipienterna. De i utredningen beräknade belastningarna har inte ställts i relation till andra utsläppskällor. För Växjösjöns del har dock tidigare rapporter behandlat helhetsbilden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev