Complementary rules for introducing modular LCA data into the Swedish Building Product Declaration system. Kompletterande regler för införande av modulära LCA-data i det svenska systemet för byggvarudeklarationer (BVD)

På den svenska marknaden finns det en ambition att samtliga byggprodukter skall dokumenteras med en 'byggvarudeklaration' (BVD). En mall till denna BVD är framtagen av Byggsektorns Kretsloppsråd (BYKR 2000) och är nu över översyn. Föreliggande rapport är skriven som ett förslag på regler som borde finnas när livscykelanalys/LCA-information ingår i en BVD. Rapporten kommer överarbetas 2005 inom ramen för ett samarbete mellan BYKR och IVL. Grundkonceptet utgår ifrån är att det även i fortsättningen skall vara frivilligt att lämna LCA-information i en BVD, men om detta görs så skall de regler som tagits fram här följas, eller snarare reviderade sådana. De regler som saknas i byggvarudeklarationsmallen bör utgå ifrån kommande ISO standarden ISO 14025, samt det regelverk för byggvarudeklarationer kommer utarbetas av CEN. Rapporten är finansierad av Naturvårdsverket, SBUF och Cementa. Rapporten ingår som en del av vidareutveckling av systemet 'Hållbara Byggnader', i syfte att starta en process för metodsamordning av inventeringsdata bland de nationella LCA-baserade systemen inom bygg- och fastighetsrelaterade. Ett sådant systemet som bl.a. använder LCA-metodik är 'Hållbara Byggnader', som är ett generellt hjälpmedel att ställa miljö- och komfortrelaterade krav på och att klassificera olika byggnader. Miljökraven är uppdelade i resursbehovskrav, egenskapskrav och påverkanskrav (dvs LCA-baserade). Systemet finns beskrivet i ett antal rapporter som finns gratis tillgängliga på www.ivl.se/rapporter/ eller samlade på www.ivl.se/affar/foretagens_miljo_arb/funktionskrav_byggnader.asp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev