CCA-impregnerat virke och ett alternativt material - en förstudie till en livscykelanalys och en metodikdiskussion

I denna studie diskuteras två alternativa material för ledningsstolpar: trä, impregnerat med CCA-medel (innehållande krom, koppar och arsenik) och ett kompositmaterial bestående i huvudsak av en polyester och glasfiber. Materialen studeras ur ett livscykelperspektiv, 'från vaggan till graven'. Syftet med en sådan analys är att kartlägga miljöpåverkan från råvaruutvinning via produktion, distribution och konsumtion till avfallshantering. En livscykelanalys (LCA) kan delas in i olika komponenter: * Målformulering * Inventering (flödesanalys) *Klassificering (påverkansanalys) * Värdering. I denna studie är målsättningen dels att genomföra en förstudie till inventeringsdelen av en LCA och dels att diskutera några metodologiska aspekter som kan påverka resultatet. Några av slutsatserna är att: * för den impregnerade stolpens livscykel kan metallframställning och avfallshantering ha en stor påverkan på resultatet. Dessa skeden måste beaktas om målsättningen är att kartlägga hela livscykeln, * för kompositstolpen är dataunderlaget generellt sett osäkert men det förefaller som om polyestertillverkning (inklusive råvaror), glasfibertillverkning, stolptillverkning och avfallshantering har störst betydelse för slutresultatet, * metodikdiskussionen visar att slutresultatet kan påverkas av vilka val som görs med avseende på allokering (fördelning) av olika emissioner, system och beskrivning av energianvändning, * det är svårt att genomföra en inventering separat från övriga komponenter av en livscykelanalys (målformulering, klassificering, värdering), eftersom man inte vet vad som är av betydelse och därför inte vet vad man skall leta efter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev