Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen

Återanvändning ökar livslängden på produkter/material och minskar avfallsmängderna, samtidigt som det är ett effektivt sätt att nyttja resurserna bättre och minska klimateffekter kopplat till resursutvinning, produktion och avfallshantering. Det finns en stor potential för återanvändning av byggprodukter eftersom detta fortfarande är relativt ovanligt. Ett hinder för ökad återanvändning av byggvaror i Sverige är bristen på information, kunskap och medvetenhet i värdekedjan.

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om bygg- och rivningsprodukter och -material som går att återanvända, för att på så sätt öka andelen material som cirkuleras. Rapporten sammanställer befintlig information och presenterar en enkel utvärdering av byggvarugrupper och deras återanvändbarhet baserat på ett ungefärligt tillverknings- och monteringsår. Detta kan användas som en indikator för att bedöma risken för potentiellt farliga ämnen i byggprodukter i relation till deras farlighet under driftsfasen. Rapporten utvärderar ett 70-tal produkter som presenteras kategoriserat utifrån husdelar. Ett byggåterbruksguiden har tagit fram baserad på rapporten som publiceras som ett separat dokument till rapporten.

Rapporten och guiden omfattar följande produktgrupper:

-        Takkonstruktion

-        Fasader

-        Fundament

-        Dörrar och fönster

-        Innertak och bjälklag

-        Golv

-        Badrumsmaterial

-        Köksinredning

-        Mark och trädgård

-        Emballage

-        Restpartier

Följande ämnen inkluderas i utvärderingen

-        Asbest

-        Metaller: bly (Pb), kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), nickel (Ni), zink (Zn), arsenik (As) och kvicksilver (Hg)

-        Klorparaffiner, kortkedjiga (SCCP)

-        PAH (polycykliska aromatiska kolväten)

-        CFC / HCFC (klorfluorkarboner och vätefluorkolväten)

-        Kolväten (C6 - C36, alifatiska kolväten)

-        PCB (polyklorerade bifenyler, inkluderar 209 PCB-varianter)

-        Bromerade flamskyddsmedel (hexabromcyklododekan)

Prenumerera på våra nyhetsbrev