Bottenfauna i Fiolenbäcken.

Undersökningen omfattar månatliga provtagningar av vatten och bottenfauna i Fiolenbäcken under 1978 och 1979. Syftet var att studera skillnaden mellan två bottenfaunasamhällen uppströms och nedströms en stor mosse. Bottenfaunan analyserades map artsammansättning, abundans, biomassa, diversitet, affinitet, födoval och produktion. Den största skillnaden bestod i en hög produktion av filtrerande knottlarver nedströms mossen jämfört med uppströms. Den tidvis försurade vattenmiljön nedströms mossen missgynnade sannolikt predatorer med lång generationstid. Detta gynnade en tillfälligt hög produktion av predationskänsliga knottlarver.

Prenumerera på våra nyhetsbrev