Biologiska undersökningar i Iggesundsrecipienten 1978 och 1979.

Växtplanktonbiomassa och primärproduktion undersöktes i pelagialen utanför en sulfatmassafabrik vid Bottenhavet under två sommarperioder. Produktionen var kraftigt reducerad i recipientens närområde, medan algbiomassan där inte entydigt skiljde sig från ett kontrollområde. Orsaken till den låga produktionen kan tillskrivas det färgade avloppsvattnets ljusreduktion. Möjligheten att algerna kan tillväxa heterotroft, och därmed utnyttja organiska ämnen i avloppsvattnet diskuteras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev