Biologiska övervakningsparametrar vid yrkesmässig exponering för träskyddsmedel

Arbete med träskyddsmedel medför exponering för ett flertal ämnen som ingår i dessa. För vissa av dessa ämnen finns hygieniska gränsvärden. Andra ämnen ingår också, som kan innebära hälsorisker, men som trots detta saknar gränsvärden. Kontroll av halter av ämnen sker vanligtvis genom provtagning och analys av arbetsplatsens luft. Resultaten kan sedan jämföras med hygieniska gränsvärden. Biologisk övervakning innebär att prov tas på kroppsvätskor hos personal som yrkesmässigt exponeras för kemikalier. En förutsättning för att biologisk övervakning ska kunna användas är att ett samband mellan upptag i kroppen och halter i biologiska prov har klarlagts. Upptaget kan ske genom inandning eller hudkontakt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev