Biologiska effekter i kalkad skog. Årsrapport 1998. Effektuppföljning av Skogsstyrelsens program för kalkning och vitaliseringsgödsling av skogsmark.

Skogsstyrelsens försöksverksamhet med kalkning och vitalisering av skogsmark innehåller ett omfattande program för effektuppföljning. IVL (IVL Svenska Miljöinstitutet AB) i Aneboda har tillsammans med Skogsvårdsstyrelserna huvudansvaret för uppföljningen. Huvuddelen av programmet är inriktat mot effekter på träd, mark och vatten, då kalkning utförts enligt Skogsstyrelsens koncept. Utöver detta basprogram finns även särskilda försök där olika typer av kalk och aska prövas. Resultaten presenteras i årliga rapporter. Tidigare rapporter har behandlat kalkningseffekter på ytvatten och effekter i marken, baserad på markkemiska och markvattenkemiska mätningar. Denna rapport redovisar resultaten från uppföljningsprogrammet för biologiska effekter. Den baseras på undersökningar av bottenfauna, påväxtalger, barrkemi och trädens vitalitet. Studierna är utförda inom Skogsstyrelsens storskaliga försök med skogsmarkskalkning och vitaliseringsgödsling. Rapporten omfattar tidsperioden, eller delar av perioden, 1991 till 1998. Resultaten i sammanfattning är: Bottenfauna. Undersökningen visar att den kalkdos på 3 ton per hektar som använts i försöken inte är tillräcklig för att påverka faunan i kraftigt försurade bäckar under de första sju till åtta åren efter behandling.Någon ökning av antalet individer och taxa eller större biodiversitet har inte kunnat påvisas. Det har heller inte framkommit något som tyder på att faunan har skadats av någon 'kalkchock' eller liknande efter behandlingen

Prenumerera på våra nyhetsbrev