Biologisk nedbrytning av steroler och andra extraktivämnen i skogsindustriella avloppsvatten

Den mikrobiella nedbrytningen av ett antal organiska föreningar som kan förekomma i skogsindustriella avloppsvatten har studerats i laboratorieförsök. Undersökta ämnen var klorerade fenolära föreningar, klorerade veratroler, fettsyror, hartssyror, steroler, triterpenalkoholer och komplexbildaren EDTA. Alla de studerade föreningarna utom EDTA avlägsnades effektivt under aerob behandling vid realistiska belastningar. I en del fall kan omvandling till andra föreningar förekomma, utan fullständig nedbrytning. Dessutom får man ofta räkna med en viss adsorption till biomassan. Tekniskt och ekologiskt är det viktigaste att toxiska föreningar förhindras att nå recipienten, dvs att det behandlade vattnet efter sedimentering inte innehåller skadliga halter av miljöfarliga ämnen. Ämnen adsorberade till biomassan förutsätts tas omhand i destruktionen av överskottsslam. Nedbrytningen av steroler har studerats speciellt. De kan antingen brytas ned i en biologisk slutbehandling av totalavloppsvattnet eller i separat behandling av renseriavloppsvattnet. Detta innehåller en stor del av sterolerna i en begränsad volym. Försöken visade att nedbrytningen av steroler är helt beroende av sam-metabolisism med andra lättnedbrutna föreningar. Avgörande för hur snabb och fullständig nedbrytningen blir är alltså förhållandet mellan steroler och dessa kolkällor. Det förhållandet kommer att variera mellan olika bruk och i både renseriavloppsvattnet och i totalavloppsvattnet

Prenumerera på våra nyhetsbrev