Biologisk gasrening med kompostfilter i pilotskala

Försöken, som pågått under ett år, har visat på möjligheterna att genom biologisk gasrening med kompostfilter reducera förekomsten av främst luktande ämnen i avluften från aktivslam-steget i ett reningsverk för processavloppsvatten. Av de fyra bäddmaterial som har testats parallellt har barkkompost visat de bästa egenskaperna genom god reningseffektivitet, stabila gasströmningsförhållanden och låga strömningsmotstånd. Sensoriska test av filtrens luktreducerande förmåga och mätningar av luftens totalkolvätekoncentration visar att avskiljningsgraden ökar till mellan 70 och 80% då föroreningskoncentrationen i rågasen ökar till ca 1000 mg HC-tot/m3 under kortare perioder (några timmar). Kompostfiltren har visat god tillgänglighet och måttliga krav på tillsyn och underhåll. Ett fullskaligt kompostfilter bedöms få ännu bättre egenskaper än de testade filtren i pilotskala och möjligheterna att med den föreslagna tekniken effektivt reducera problemen med luktstörningar i reningsverkets omgivningar är goda.

Prenumerera på våra nyhetsbrev