Biologisk behandling av totalavlopp från ett integrerat massabruk - jämförelse mellan olika behandlingskombinationer i laboratorieskala

Ett totalavloppsvatten från tillverkning av blekt sulfatmassa och papper behandlades i fem olika biologiska system i laboratoriet. Andelen anaerob behandling varierades. Försök gjordes också med behandling vid 50-55 C i stället för vid 37 C. Dessutom provades i ett nytt system simultanfällning med teknisk järnklorid (JKL). Utvärderingsparametrar var slamproduktion, utsläpp av syreförbrukande substans, klorat, adsorberbar organiskt bunden klor (AOX), klorfenolära föreningar, fett- och hartssyror, närsalter, metaller och akut toxicitet. För alla de parametrar där någon skillnad mellan behandlingarna kunde konstateras var en kombination av ett ganska litet oluftad steg och en aktivslambehandling den mest effektiva. En alltför hög belastning på den luftade delen kan innebära problem med utsläpp av klorkatekoler, fett- och hartssyror och akut toxicitet. I det termofila systemet fungerade särskilt det aeroba systemet inte tillfredsställande under de fyra månader försöket pågick, men i och för sig intressanta skillnadet mot det mesofila systmet noterades. Försöket med simultanfällning gav ingen tydlig extra effekt. Det var svårt att jämföra på grund av en betydligt högre belastning på det aeroba steget där än i det motsvarande systemet utan JKL-tillsats. De likartade resultaten trots belastningsskillnaden kan tyda på en positiv effekt av simultanfällningen. Utan kontrollerade uttag av överskottsslam var dock metallutsläppen större än efter de övriga behandlingarna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev