Bestämning av potentiellt bioackumulerbara substanser i industriella avlopp: separation, identifiering och kvantifiering

En ny metod för bestämning av potentiell bioackumulerbara substanser i industriella avloppsvatten har utvecklats. Efter extraktion med en organisk lösningsmedelsblandning separeras de ingående komponenterna upp i fraktionerna log Pow5. Separationen sker med semipreparativ vätskekromatografi (HPLC) och med en buffert-metanolblandning som mobil fas, vilket ger möjlighet att separera även joniserbara substanser. Efter derivatisering och upprening identifieras de potentiellt bioackumulerbara substanserna (log Pow>3) med gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS). De substanser som identifierats och där autentiskt referensmaterial finns tillgängligt, kvantifieras med gaskromatografi-flamjonisationsdetektion (GC-FID). Metoden har med framgång prövats på fyra industriella avloppsvatten där frågeställningarna har varierat.

Prenumerera på våra nyhetsbrev