Beskrivning och utvärdering av projektet Blandat om Betong

En metod har utvecklats att sammanställa och sprida för företag nyttig information om arbetsmiljö. Metoden har tillämpats på betongvaruindustrin där skriften Blandat om Betong spritts till de 150 företag som ingår i branschen. Företagen i branschen har kunnat beställa material som sam-manfattas i Blandat om Betong. För att upprätthålla kunskapen om Blandat om Betong, har nyhetsbrev skickats ut årligen. Informationsspridningen har resulterat i 40 olika förfrågningar, varav sex från per-soner som hört av sig två gånger. Totalt har alltså 34 olika personer hört av sig (ca 11% av dem som fått utskicken eller ca 23% av företagen). Uppskattningsvis är 2/3 av de som hört av sig produktionsansva-riga och 1/3 skyddsombud. Denna svarsfrekvens bör betraktas som god med tanke på att i stort sett den enda informationen om projektet varit skriftlig. Det är tydligt att svarsfrekvensen höjs markant när ett nyhetsbrev skickats ut. Nyhetsbreven fungerar som information och påminnelse och verkar vara mycket viktiga för att projektet ska bli framgångsrikt. Även samarbetet med Almega och Industrifacket är av stor vikt, eftersom dessa organisationer har hög trovärdighet inom målgruppen. Sammanfattningsvis kan de mål som sattes upp i början av projektet, att sprida redan framtagen infor-mation till företag inom betongvarubranschen, till stor del betraktas som uppfyllda. Den uppföljning som gjorts visar att företagen är positiva till den typ av information som Blandat om Betong utgör. I och med denna avrapportering är projektet om Blandat om Betong slut. Behovet av information om lösningar på arbetsmiljöproblem har dock inte upphört. Utvärderingen bekräftar dessutom det vi redan visste att ett projekt av den här typen behöver tid på sig för att få genomslagskraft.Samtal har förts med Arbetarskyddsnämnden (ASN) om att utnyttja deras hemsida för fortsatt arbete. Blandat om Betong och liknande sammanställningar för andra branscher skulle kunna läggas in och bli tillgängliga på ASNs hemsida

Prenumerera på våra nyhetsbrev