Beskrivning av transporters miljöpåverkan i en MKB för industrier och energianläggningar

Miljöbalken föreskriver att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ske från ett helhetsperspektiv och ge underlag för en allsidig bedömning av ett projekts miljöpåverkan. Det finns idag ingen praxis eller vägledning för hur en beskrivning av transporters miljöpåverkan bör utformas i en MKB. Flera faktorer är viktiga vid beskrivning av transporternas miljöpåverkan; vilka avgränsningar som har gjorts, vilka underlag beräkningarna baserats på samt hur miljöpåverkan har uppskattats. I rapporten har problematiken med gränsdragning, både juridisk och geografisk, studerats. Dessutom har vi gjort en sammanfattning över hur transporter beskrivits i tillståndsansökningar inlämnade till miljödomstolen. Resultat från olika beräkningsexempel med inriktning på emissionsfaktorers betydelse, geografiska avgränsningar och jämförelser mellan en nutida och en framtida transportsituation redovisas. Slutligen ges förslag på vad en beskrivning av transporters miljöpåverkan bör innehålla, vilka geografiska avgränsningar som kan göras, tillgängliga emissionsfaktorer för kvantifiering av utsläpp till luft samt hur resultaten kan användas

Prenumerera på våra nyhetsbrev