Beskrivning av miljösituationen i en västsvensk region i relation till miljömål

Rapporten utgör en test av metodik enligt utarbetad checklista för planering av energiproduktion regionalt. Som testregion har Göteborgs- och Bohus läns samt Älvsborgs län valts. För de huvudsakliga föroreningar som släpps ut från energiproduktion, d v s svavel, kväve samt koldioxid finns nationella strategier som föreskriver avsevärda nedskärningar. Regionen som studerats är hårt belastad av svavel- och kvävenedfall och även starkt påverkad av utsläpp från källor utanför regionen. Det regionala handlingsutrymmet för att planera för sin egen miljö finns därför inte.

Prenumerera på våra nyhetsbrev