Behov av underlag i en livscykelanalys för mer omfattande verksamheter eller system

Rapportens syfte är att precisera behovet av underlag för att komplettera en traditionell livscykelanalys (LCA) vid beslut om mer omfattande verksamheter eller system. Det kan gälla anläggningar för energi- eller bränsleproduktion eller investeringar i transportsystem. Analysen sker utifrån ett avnämnarperspektiv, dvs. diskuterar vilket behov olika beslutsfattare har av underlag för att på ett allsidigt sätt bedöma olika projekt. Eftersom miljömål i många fall formuleras så att de ger utrymme för tolkningar, t.ex. i fallen bärkraftig utveckling och biologisk mångfald, krävs ett till sådana beslutssituationer anpassat underlag. Behovet kan sammanfattas i fem olika slutsatser som i punkter kan sammanfattas enligt följande. I Ett bra beslutsunderlag bör inte vara fullständigt aggregerat. ll Redovisning bör ske rörande förenligheten med samhällets uppsatta miljömål. III En analys bör göras av möjligheterna att undvika konflikter med miljömålen. IV En öppen redovisning av för- och nackdelar bör göras så att beslutsfattaren på egen hand skall kunna göra bedömningen. V Övrigt information som från fall till fall kan bedömas böra återfinnas i en LCA. De ovan redovisade slutsatserna bör även vara tillämpliga vid framtagande av exempelvis en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Projektet har i första hand varit inriktat mot LCA, men en stor del av resultaten är giltig även för analyser av behovet av underlag vid genomförande av MKB

Prenumerera på våra nyhetsbrev