Behandling av skogsindustriellt avlopp med kemisk fällning.

Inledningsvis konstateras, att kemisk fällning är en ekonomiskt attraktiv metod för rening av skogsindustriellt avlopp, och att man med denna metod kan uppnå reningseffekter väl jämförbara med resultat från biologisk rening, framförallt med avseende på svårnedbrytbart material. Slambehandlingsförsök har utförts i laboratorieskala med slam, som erhållits genom kemisk fällning av totalavlopp från Holmens Bruk AB i Hallstavik. Resultaten av försöken tyder på att det är möjligt att ta fram en slambehandlingsprocess, bestående av kalkbehandling av det sedimenterade kemslammet, avvattning av kalkslammet genom pressfiltreering, förbränning av slammet och syralakning av askan, där större delen av fällningskemikalien återvinnes, och där värdet av den återvunna fällningskemikalien täcker åtminstone slambehandlingskostnaden. Kan man dessutom tillgodogöra sig förbränningsvärmet i det utfällda, organiska materialet, kan själva slambehandlingsprocessen bidra till att sänka kostnaden för hela kemfällningsprocessen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev