Befintlig teknik för behandling av rostgaser vid kafferosterier

Kaffe rostas med het luft (290-550 C) till en produkttemperatur av 210-230 C. I Sverige rostas ca 90 000 ton råkaffe per år vilket ger ca 78 000 ton rostat kaffe. Därvid åtgår ca 120 000 000 MJ/år i form av olja eller gas. Med rostgaserna emitteras årligen totalt ca 10-15 ton av ett stort antal olika kolväteföreningar av vilka vissa är luktstarka. Rostgaserna kan därför medföra luktolägenheter i anläggningarnas omgivningar. Modern rostteknik möjliggör: *en hög produktion genom korta rostningstider, *effektiviserad energianvändning genom cirkulation av rostgaser, intern förbränning och värmeväxling, *lägre kolväteemissioner genom termisk eller katalytisk förbränning av utgående gasströmmar. Med modern rostningsteknik som bara delvis tillämpas i Sverige bedöms problemen med lukt kunna bemästras på ett effektivt sätt. Denna slutsats baseras på uppgifter om totalkolvätehalter. Mätdata från svenska kafferosterier saknas emellertid beträffande luktstyrkan på utgående gas före och efter behandling genom katalytisk förbränning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev