Bättre källsortering inom butiker och restauranger - utveckling och utvärdering av en metod för att sprida goda arbetsmiljöåtgärder. Rapport från ett projekt i samarbete med Anna Torén och Qiuqing Geng, JTI, Stefan Engström, Packforsk

IVL Svenska Miljöinstitutet, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Packforsk, Institutet för förpackningar och logistik har gemensamt drivit ett projekt där syftet varit att utveckla ett förändringsarbete hos företag för att utveckla en mer hållbar och effektiv källsortering, d v s källsortering som inte skapar arbetsmiljöproblem och som är effektiv ur miljösynpunkt. Vi har även analyserat den förändringsprocess som vi har försökt initiera i företagen. Arbetet har begränsats till två branscher, restauranger och storkök samt livsmedelsbutiker i regionerna Södertörn och Västerås. Projektet har utgått från BMU-modellen där en attitydundersökning inledningsvis gjordes för att kartlägga företagens upplevda behov. Utifrån resultatet av attitydundersökningen har sedan arbetsmaterial utarbetats, marknadsförts och distribuerats i regionerna till de båda målgrupperna. Resultatet visar att BMU-modellens tre utgångspunkter, behov, marknadsföring samt utformning av arbetsmaterialet, är viktiga för att arbetsmaterialet ska spridas och användas. Den inledande attitydundersökningen var till stor del vägledande och styrde utformningen av materialet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev