Balansstudier för aluminium och olika aluminiumformer i recipienter till reningsverk med aluminiumsulfatbehandling.

Rapporten beskriver resultat av aluminiumanalyser i tre recipienter till reningsverk med aluminiumsulfatbehandling. Tre fraktioner av aluminium, partikulärt/ polymerbundet, organiskt bundet och oorganiskt bundet har separerats i analyserade prover. Provserien omfattar tre tillfällen under 1983-84. Genom kombination med vattenföringsuppgifter har materialbalanser för aluminiumfraktionerna beräknats. Det allra mesta av tillfört aluminium i reningsverken avskiljdes under behandlingen innan renat vatten lämnade verken. De aluminiummängder (2-11 % av det tillförda), som lämnade reningsverken utgjorde en liten andel av recipientens totala transport av aluminium. Enskilda fraktioner av aluminium upptog vid samma jämförelse en något större andel (upp til 30 %). Obalans mellan tillfört och avgivet aluminium i olika former i recipienterna tyder på omvandling mellan olika former av aluminium

Prenumerera på våra nyhetsbrev