Bäddhöjdens betydelse för biotornets reningseffekt

En matematisk beskrivning av biotornets funktionssätt redovisas och tillämpas på en studie med wallboardavloppsvatten, i vilken försök utförts med parallell- och seriekopplade biotorn, där avsikten varit att belysa bäddhöjdens inverkan på reningseffekten. En analys och diskution av resultaten, innefattande även vissa andra biotorns försök med skogsindustriella vatten, leder fram till slutsatsen att för biotorn med recirkulation erhålles, med olika bäddhöjder, samma reningsresultat under förutsättning att den totala uppehållstiden är lika i systemen, vilket motsvaras av att vattnet i biotorn med olika bäddhöjd genomsnittligt tvingas passera lika många bäddmetrar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev