Avskiljning av bioackumulerbara och persistenta ämnen ur förorenat vatten med hjälp av sorptionsteknik

IVL har i ett flerårigt projekt utvecklat metoder för avskiljning av bioackumulerbara organiska ämnen ur vattenfas med hjälp av selektiv sorptionsteknik. Då denna teknik bygger på fysikalisk separation, avskiljs även de bioackumulerbara föreningar som är persistenta. Att tekniken är selektiv, innebär bland annat att både drifts- och investeringskostnaderna är relativt låga. Utvecklingsarbetet som varit framgångsrikt, startade med behandling av skogindustriella blekeriavlopp innehållande klororgainska föreningar. Genom att jämföra olika matriser hos polymera sorbenter, framkom att sorbenter med matris av polyfenol och styren har mycket hög affinitet och selektivitet för fenolära ämnen med hög bioackumulerbarhet. Avskiljningsgraden av de flesta analyserade klorfenolära föreningar med potentiell bioackumulerbarhet var över 90 %. Fortsatta långtidsförsök visade att sorbenterna med matris av polyfenol hade betydligt mindre kapacitetsförlust vid upprepade mättnads- och regenereringscykler jämfört med sorbenten med matris av styren. Då blekprocesserna inom skogsindustrin förändrades med minskade utsläpp av klorfenolära föreningar som följd, inriktades det fortsatta utvecklingsarbetet mot behandling av lakvatten från mark kontaminerad med klorfenolära ämnen. Detta är en applikation som bör ha mycket stort intresse med tanke på omfattningen av sådan mark. Som försöksvatten användes lakvatten från före detta BT Kemis tomt i Teckomatorp. Försöken med detta vatten har också varit framgångsrika med en mycket god selektivitet för de klorfenolära föreningarna som framförallt utgörs av klorerade fenoler och fenoxisyror. Detta innebar att en stor volym lakvatten kunde behandlas innan sorbenten blev mättad och behövde regenereras. Detta innebar i sin tur att koncentreringsfaktorn blev hög och att behandlingskostnaden vid en fullskaleinstallation därmed bör komma att understiga 30 kr/m3 lakvatten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev