Avgasutsläpp från personbilar i en verklig trafikmiljö som funktion av års- och fordonsmodell

Rapporten redovisar resultat från mätningar av CO- och HC-utsläpp från personbilar i en verklig trafikmiljö, utförda i Göteborg hösten 1991 med en fjärranalysteknik ( s k FEAT-teknik). Utsläppsdata för ca 10 000 personbilar har utifrån videofilmupptagningar kopplats till års- och fordonsmodell. Den kategori som lämnar det största bidraget till det studerade kollektivets totala CO- och HC-utsläpp är de 20 % 'smutsigaste' bilarna av årsmodell 1980-1988. De utgör 10 % av hela fordonskollektivet, men bidrar med över 50 % av CO-utsläppen. Sannolikt orsakas deras höga utsläpp av ett felaktigt luft/bränsleförhållande. Riktade åtgärder skulle kunna ge en markant minskning av kollektivets utsläpp. Andelen högemitterande fordon ökar med ökande fordonsålder. Gamla bilar svarar dock för en liten del av de totala utsläppen, främst på grund av att de är få och körs mindre, men det förekommer inom denna kategori också bilindivider med mycket låga utsläpp. För katalysatorbilar är andelen högemitterare under 1 %. Vissa bilmodeller är här kraftigt överrepresenterade. CO-utsläppen från en katalysatorbil utgör i genomsnitt ca 10 % av utsläppen från en icke-katalysatorbil. Årsmodell 89's högre emissioner jämfört med 90 och 91 ger antydningar om en åldringseffekt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev